dukkha
何を考えてるかわかんない人は大体何も考えてない。
Twitter / クロッシュ_水銀色水銀燈 (via jinon) (via ak47) (via konishiroku) (via kml) 2008-11-19 (via gkojay) (via elephantman75) (via ak47) (via nopnop) (via ginzuna) (via saitamanodoruji) 2009-06-16 (via gkojay) (via xxx-irielife-xxx) (via toukubo) (via nemoi) (via dj-satosato) (via kondot) (via sihuto) (via hisame) (via uessai-text) (via bubububu) (via naha) (via nemoi) (via otama) (via suzukichiyo) (via d-d-d) (via fuwafuwaawa-) (via nemoi) (via dewfalse) (via jinakanishi) (via tayu-tau) (via dukkha)